diagnose

(græsk, af dia- 'gennem' og gnosis 'erkendelse') betyder 'bedømmelse, sondring'. Diagnoser er en kompleks størrelse. Der er mange begreber og forståelser i spil, alt efter hvilken forståelsesramme man taler ud fra, når man diskuterer begrebet ”diagnose”. 

Diagnoser er betegnelsen for den funktionsforstyrrelse, sygdom eller lidelse, som ligger til grund for en patients symptomer. Lægen må for at stille diagnosen udspørge og undersøge patienten. Ofte kræves desuden, fx blodprøver, røntgenundersøgelser,kikkertundersøgelser og vævsprøver.

Diagnosen som begreb og lægefaglig praksis hænger tæt sammen med sygdom som begreb og fænomen. Diagnosen skal udgøre en skelnen mellem sygdom og ikke sygdom og dermed afgrænse dem, der har et behandlingsbehov. På den måde er der en tæt sammenhæng mellem sygdomsopfattelser og diagnosticering. 

Diagnoser indeholder ifølge det medicinske paradigme information om årsagsforhold, sygdomsudvikling, karakteristiske symptomer, forløb, forudsigelse og behandling. Diagnosen skal således primært opfattes som et arbejdsredskab for lægen. 

Diagnoser har traditionelt primært været klinikerens område, men i takt med diagnosers udbredelse har de fået betydning også i andre dele af samfundet, fx inden for psykologiske og socialfaglige områder. Diagnoser betragtes således som regel ikke som en årsagsforklaring på en tilstand, men som en symptomsamling under en "overskrift", herunder adfærdsbeskrivelse.

Diagnoseklassifikation
Diagnoser kan inddeles og klassificeres i systemer, såkaldte diagnoseklassifikationssystemer, fx det internationalt anerkendte ICD-10 system. En klassifikation er en systematisk ordnet gruppering af fænomener med et inddelingsprincip. Dette princip skal sikre en udtømmende definition af grupper, der gensidigt udelukker hinanden. En klassifikation afgrænser og forenkler virkeligheden - og medvirker derved til at skabe overblik og systematik. 

Både Bo Hejlskov Elvén, psykolog, og Svend Brinkmann, professor i psykologi, er begge aktuelle i diskussionen omkring anvendelsen af diagnoser.

Læs mere i VISS' artikel: Diagnoser i samtiden: en introduktion, forfattet af bl.a. Svend Brinkmann