refleksivitet

(fra reflexiv, afledt af latinsk  reflecto " bøje bagud", "vride på", "bøje sig bagud", "omvende") - et sociologisk begreb, der betegner selvreference, genspejling, som bruges til at beskrive en tendens hos det moderne menneske, som er opstået i forlængelse af den kulturelle frisættelse. Begrebet bruges bl.a. af Thomas Ziehe og Anthony Giddens.

Refleksivitet er et ord, som man ofte støder på i pædagogikken, men hvor kommer ordet egentligt fra?

Refleksivitet, der i sin oprindelse betyder noget med genspejling, hentydes der til, at noget spejler sig i noget andet - eller at forskellige fænomener på en eller anden måde spejler sig i hinanden.

Refleksivitet udspringer fra sociologien, og begrebet knyttes til blandt andet den engelske sociolog Anthony Giddens, der benytter begrebet i forbindelse med sine analyser af det senmoderne samfund.

Refleksivitet anvendes som forklaringsmodel for den genspejling, fænomener har i hinanden, og denne spejling er netop en forudsætning for refleksivitet.

Flere af moderniteten og senmodernitetens sociologer har beskæftiget sig indgående med forudsætningerne for menneskelig handlen, og her spiller refleksivitet en væsentlig rolle i forhold til handlinger, hvor der både tages forbehold for risiko og forventede resultater af en given handling.

I nyere sociologi beskrives den nuværende samfundsstruktur som et resultat af refleksivitet, og man taler om det senmoderne refleksive samfund.

Refleksivitet og refleksion
Det diskuteres ofte, at anvendelsen af betegnelserne 'refleksivitet' og 'refleksion' mere signalerer en bestemt moderne kvalitet, end den tydeliggør noget som helst. Ikke desto mindre refererer 'refleksivitet' og 'refleksion' til en række ganske påtrængende og væsentlige forhold ved det moderne samfund (modernitet).

For det første refererer refleksivitet til den opfattelse, at den praktiske indretning af virkeligheden på en eller anden måde tager form af vores diskurser om den.

For det andet bringes vi som mennesker ustandseligt i en situation, hvor vi skal forholde os refleksivt, det vil i denne forbindelse sige eftertænksomt overvejende til et givent fænomen, og vores forhold til det.

Læs mere: