Artikler

Efteruddannelse og implementering i praksis

Reformen af pædagoguddannelsen 2014 genindfører en specialisering, som eksisterede på pædagoguddannelserne før 1992 i en tilsyneladende erkendelse af, at nyuddannede pædagoger i…

gDownload artiklen

a25-04-2016

Tema: Neuropædagogik

Integrativ neuropædagogik

På VISS og i Landsbyen Sølund har vi igennem en lang årrække beskæftiget os med neuropædagogik. Vi har uddannet social- og specialpædagogisk personale i hele landet, og vores ti…

gDownload artiklen

a2017

Tema: Neuropædagogik

Diagnoser i samtiden - En introduktion

Denne artikel er en introduktion til bogen ”Diagnoser, perspektiver, kritik og diskussion”, som udkom i 2015 fra Forlaget Klim, og som er redigeret af denne artikels forfattere.…

gDownload artiklen

a2017

Tema: Neuropædagogik

Hjernens plasticitet og inklusion

Kan viden om hjernens plasticitet og neuropædagogik fremme og udvikle borgerens muligheder for at deltage i inkluderende fællesskaber? Forskning i neuroplasticitet viser, at hje…

gDownload artiklen

a2014

Tema: Neuropædagogik

Inklusion – et fælles ansvar

VIA Midt-Vest har i de sidste par år arbejdet med at analysere inklusions- og eksklusionsprocesser i pædagogiske sammenhænge. Undervisere, pædagogstuderende, forskere, samt udda…

gDownload artiklen

a2014

Tema: Neuropædagogik

Mentalisering hjælper i behandlingen

Mentalisering er en proces, hvor man er opmærksom på sin egen og andres sindstilstand - en mental aktivitet, der handler om opmærksomhed på følelser, tanker, impulser og motiver…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Neuropædagogik

Neuropædagogisk efteruddannelse

Begrebet neuropædagogik er en konstruktion af begreberne neuro, som henviser til nerve og pædagogik, der henviser til opdragelseskunst. Neuropædagogik er et samspil mellem pædag…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Neuropædagogik

Der er åbnet en dør…

Demenskonsulent Anita Bisgaard, handicap- og ældresekretariatet i Skanderborg Kommune og demenskonsulent, Bente Nikolajsen, sundhedscenter i Holstebro Kom-mune deltog begge i pi…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Neuropædagogik

Forankring i praksis

Den individuelle læring ved at komme på kursus er ofte stor, men at forankre læringen i organisationen som fælles viden er oftest meget sværere. Jeg mødes med Ulrik Henssel, soc…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Neuropædagogik

Udviklingsalder hos voksne med nedsat psykisk funktions…

Voksne med nedsat psykisk funktionsevne betegnes i WHO klassifkationssystem som personer med mental retardering, som i denne sammenhæng ikke er et skældsord eller en nedvurderin…

gDownload artiklen

a2012

Tema: Neuropædagogik

Vi ved mindre om hjernen end vi tror

Ordene er Albert Gjeddes. Hjerneforsker og professor i neurobiologi og farmakologi, fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi på Københavns Universitet. Han var en af hoved…

gDownload artiklen

a2011

Tema: Neuropædagogik

Manglende motivation er personalets ansvar

Det er personalets ansvar at brugerne siger ja. Det er ikke brugerens motivation men personalets metoder,” sagde aut. psykolog Bo Hejlskov Elvén, da han talte om affektive metod…

gDownload artiklen

a2011

Tema: Neuropædagogik

Udvikling gennem anerkendelse

På institutionen Broen var der i 2005 35 indberetninger om magtanvendelser. I 2010 var antallet af indberetninger faldet til 4. Hvad var der sket i mellemtiden?

gDownload artiklen

a2011

Tema: Neuropædagogik

Neuropædagogisk tilgang i arbejdet med mennesker med de…

VISS.dk har i samarbejde med Skanderborg Kommune gennemført et pilotprojekt, hvor deltagerne fik en skræddersyet neuropædagogisk efteruddannelse. Medarbejderne, som primært kom …

gDownload artiklen

a2011

Tema: Neuropædagogik

Neuropædagogik i et relationelt perspektiv

Neuropædagogikken har sin oprindelse i arbejdet med mennesker med senhjerneskade, men i begyndelsen af 1990`erne introducerede Susanne Freltofte og Viggo Petersen den neuropædag…

gDownload artiklen

a2010

Tema: Neuropædagogik

Sansestimulation og neuropædagogik

De fleste af os er født med en iboende trang til at udforske verden omkring os, hvorved vi løbende udsætter os selv for en varieret mængde stimuli. Hvis hjernen ikke er god til …

gDownload artiklen

a2010

Tema: Neuropædagogik

Mentalisering – gammel vin på nye flasker?

Begrebet mentalisering er blevet aktuelt indenfor den psykiatriske behandling af personlighedsforstyrrelse de sidste 10 år, efter at det har været en gammel psykoanalytisk term …

gDownload artiklen

a2010

Tema: Neuropædagogik