Hvis du vil vide mere

Spændende oplægsholdere i 2019

Hovedoplægsholdere

Lars Henrik Schmidt

Den naturlige sanselighed er såvel affektiv som effektiv

Når det plastiske nervesystem viser sig at være ’embodied’ og ’embedded’, er det ikke på afstand af krop og natur. Det neuropædagogiske perspektiv risikerer at foretage et klassisk ’kognitivt overgreb’ på den sanselige følsomhed, dersom det fortsat legitimerer sin funktion, mere med reference til neuro-science og mindre til nervepirrende pædagogik.

Om Lars Henrik Schmidt: Dr. phil. & PhD, professor i filosofi og i pædagogik ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet


Bo Jørgensen og Erik Derdau

Den dag handicappet forsvandt ...

Ifølge Artikel 1 – Formål i FN's Handicapkonventionen af 2017 omfatter mennesker med handicap ”… personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktions-nedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.”

Set i det lys, er handicappet altså placeret uden for den enkelte – det er situations-, relations- og perspektivbestemt, og dermed mere end blot bundet til en fysisk eller psykisk tilstand. Dette betyder, at oplevelsen af at være handicappet kan reduceres eller opløses for en stund ved at kompensere for og tilpasse sig omgivelserne, fokusere på mulighederne, tænke kreativt og skabe plads til eventyret og et aktivt (frilufts)liv. Oplægget krydres med eksempler og pointer fra 15 års erfaring med friluftsliv og fokus på mennesker med særlige behov.

Om Bo Jørgensen og Erik Derdau: Autodidaktiske formidlere af friluftsliv med speciale i det særlige behov, begge medejere af DitFriluftsLiv.


Kjeld Fredens

Et rum for de nysgerrige

Livet er et dynamisk samspil mellem hjerne, krop og omverden. Ingen af disse tre størrelser kommer først. Det er en helhed, hvor indtryk og udtryk er to sider af samme sag; jeg er i verden, og den er i mig. Naturen er en omverden, der får mig til at gøre mine egne erfaringer, når den vækker min nysgerrighed. Og nysgerrighed er en særlig kvalitet ved vores opmærksomhed, som er nøglen til al udvikling og læring.

Om Kjeld FredensHjerneforsker og forfatter. Adj. professor ved reCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Uddannet læge, har været hjerneforsker ved Århus Universitet, rektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Seneste bog: Læring med kroppen forrest, Hans Reitzels Forlag, 2018.


Troels Wesenberg Kjær

Hjernen i naturen

Hvordan fungerer hjernen, og hvordan reagerer den på vores moderne hverdag? Hvad vil det sige, at hjernen går i stress-mode, og hvordan får vi den til at falde til ro igen? Når påvirkninger bliver langvarige, sker der plastiske ændringer i hjernen, men der er stadig mulighed for at opnå balance.

Oplægget har fokus på det ubevidste og det bevidste nervesystem, og hvordan de to systemer vekselvirker hos os. Der er bevidste ting, vi kan gøre for at ændre det ubevidste nervesystem. Vi kan lave vejrtrækningsøvelser, meditere, søge samvær eller søge ud i naturen, men hvordan virker det, og hvorfor er det godt?

Om Troels Wesenberg Kjær: Hjerneforsker, overlæge, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, professor, Københavns Universitet. Troels er kendt fra medierne, bl.a. i kongerigets klogeste, de skjulte talenter og vores fantastiske krop. Han har også skrevet en række populære bøger om hjernen: Knivskarp – fra normal til genial, Hjernestarter og Klæbehjerne. Har i sin forskning interesseret sig for hvordan hjernen reagerer på bevidsthedsændringer, bl.a. meditation.


Simon Høegmark

Naturens helbredende kræfter

Simon Høegmark har igennem sin forskning gjort naturens positive påvirkning på mennesket til sit speciale. Hans oplæg stiller skarpt på menneskets mulighed for at komme i balance med sig selv, når vi tager naturens redskaber i brug. Du får indsigt i spændende undersøgelser og resultater inden for naturens kræfter, og du får svar på, hvad naturen er for en størrelse, hvordan den kan helbrede dig fysisk og psykisk, og hvordan du er naturen. Du vil også høre om, hvordan naturen kan integreres i eksisterende arbejdsliv, arbejdsmiljøarbejde, samt forebyggende og sundhedsfremmende sundhedsforløb. Han har ligeledes et stærkt budskab om, hvordan man kan bruge naturen til stresshåndtering og til at fremme kreative og innovative processer, samt finde ro og komme i balance med sig selv. 

Om Simon Høegmark: Foredragsholder, forfatter, naturvejleder, naturterapeut, underviser og PhD-studerende om naturens påvirkning på vores psyke, Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet.

Simon har fået stor accept for sine fund inde for naturens felt både nationalt og internationalt og er forfatter til bogen ”Naturens helbredende kræfter” med forord af Rane Willerslev.


PANELDEBAT

Benedicte Müller

Paneldebatdeltager med pårørende perspektiv – sammen med hovedoplægsholderne Kjeld FredensTroels Kjær og Simon Høegmark i paneldebat med det overordnede tema: Naturens betydning for krop og hjerne - ledet af ordstyrer Søren Lytzau.

Om Benedicte Müller: tidligere praktiserende læge i Skanderborg, aktiv i pårørendesammenhænge bl. a. medlem af handicaprådet for PRISK (paraplyorganisation for lokale pårørenderåd i Skanderborg kommune) i en årrække og først og fremmest mor til Agnete, 55 år, Down’s syndrom, boende i bofællesskabet Skrænten.


Eksklusive oplæg - Sektion A og B

A1, B1: Anvendelse af natur til behandling af opmærksomhedsforstyrrelser

Forstil dig, at der en dag fandtes en behandlingsmetode, som var gratis, uden bivirkninger, effektiv og tilgængelig for alle. Erfaringen blandt mange forældre og lærere er, at børn med ADHD opnår kognitive gevinster ved at være ude i naturen. Men hvilke processer i hjernen bliver forbedret af ophold i naturen? Kan ophold i naturen øge den kognitive præstation i supplement til medicinskbehandling? Og kan børn, som ikke tage medicin for deres opmærksomhedsforstyrrelser, også få gavn af naturen? Oplægget tager udgangspunkt i tidligere studier samt et nuværende studie, som gennemføres i Danmark i 2019.

Matthew Peter Stevenson
Psykologiforsker, PhD, Steno Diabetes Center Copenhagen (sundhedsfremme afdeling)


A4, B4: Naturen for alle – også i et sundhedsfremmende perspektiv

Igennem en årrække har et stigende antal undersøgelser peget på, at naturen har en stor betydning for menneskers fysiske, sociale og mentale sundhed. På Københavns Universitet har vi igennem flere år arbejdet med at undersøge, hvordan man kan skabe særligt sundhedsfremmende miljøer og tilrettelægge naturbaseret terapi bl.a. til mennesker med stressrelaterede sygdomme.

I oplægget fortælles om terapihaven Nacadia, der hører under Københavns Universitet, og om den forskning, der foregår her. Derudover vil projektet:  ’Move Green’ blive præsenteret. Projektet vil gennem de næste 4 år arbejde med 1. at optimere tilgængeligheden til naturen for mennesker med funktionsnedsættelser og 2. at gennemføre og undersøge effekten af rehabiliteringsforløb i naturen.

Dorthe Varning Poulsen
Fysioterapeut, PhD, lektor, studieleder, Master i Landskab og Planlægning, Københavns Universitet, Det natur- og Biovidenskabelige Fakultet, IGN


A5, B5: Natur som terapeutisk sted – en psykologisk workshop …

Natur, relationer og stemninger er fænomener, som beskrives i en arkitekturpsykologisk tilgang, der spørger, om - eller hvordan - naturen kan understøtte menneskers helbred.

På grundlag af teoretiske præmisser og empiriske resultater fortælles der, om og hvordan både raske mennesker og mennesker med sundhedsmæssige og psykiske udfordringer kan få gavn af opholdet i og mødet med naturen. Omgivelser kan berige mennesker, men det er ikke ofte, at forskere og kommuner arbejder sammen. I oplægget beskrives erfaringer fra et pilotprojekt, der bruger naturen som medbehandler for stressramte, og prøver samtidig en teoretisk tilnærmelse til emnet.

Kirsten Kaya Roessler
Professor, Dr. phil., Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Syddansk Universitet


A6, B6: Læringens natur - og naturen i læring

Nye kognitions- og neurovidenskabelige studier viser, at tænkning og viden bygger på perceptuelle, multimodale, emotionelle og sansemotoriske processer. Kropslige erfaringer og vores sanser er dermed medbestemmende for avancerede funktioner som sproglig mening og forståelse. Neuralt set er næsten al læring sammensat af sådanne delprocesser. Denne sammensathed i læring giver biologisk god mening. Vores evner for læring skal nemlig ses i lyset af, hvordan vi i den nære fortid klarede os bedst.

Det sætter naturen i en helt særlig position. For hvis vi er udviklet til at klare os i naturlige omgivelser, hvad gør ophold i naturen så for det moderne menneske? Og hvordan adskiller det sig fra de påvirkninger, vi normalt bliver socialiseret ind i?  

Theresa Schilhab
Dr. pæd.,neurobiolog og filosof, PhD, lektor, projektleder for Naturlig Teknik, Forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur & Læreprocesser, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet