Arbejdspladskursus

Pædagogiske redskaber til konfliktforebyggelse

   

Det er som oftest, når vi ikke forstår baggrunden for adfærden, at problemerne opstår, og konflikter udvikles, og her har du som pædagogisk medarbejder nøglen til forandring.

På dette kursus får du redskaber og metoder til at forebygge og afværge konfliktoptrapning i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser.

Du får hjælp til at forstå konfliktudvikling og håndtere konflikter, der kan opstå i det pædagogiske arbejde på grund af begrænset viden om eller forståelse for de udfordringer, som mennesker med funktionsnedsættelser møder i hverdagen.

Mål
Målet med kurset er at give deltagerne redskaber og metoder til at udvikle egne faglige perspektiver samt pædagogiske og neuropædagogiske tilgange, så deltagerne efterfølgende kan forstå, håndtere og ikke mindst forebygge konflikter i det pædagogiske arbejde med mennesker med funktionsnedsættelser.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

 • Udvikle egne faglige perspektiver og pædagogiske tilgange ud fra en neuropædagogisk forståelse

 • Forebygge og afværge konfliktoptrapning

 • Forstå og håndtere konflikter

 • Anvende stress-profiler som forebyggende redskab

 • Anvende aggressionsdæmpende strategier

Indhold
Deltageren vil få en indføring i redskaber og metoder til brug i det pædagogiske arbejde med mennesker med funktionsnedsættelser, hvor vi ofte støder på konflikter og udfordringer, som vi har vanskeligt ved at håndtere og derfor står magtesløse overfor.

En del af forklaringen på denne situation er, at mennesker med funktionsnedsættelser har et andet udgangspunkt end gennemsnittet til at aflæse og forstå omverdenen, hvilket fører til reaktioner og handlinger, som kan være vanskelige for medarbejderne at forstå og forholde sig hensigtsmæssigt til.

I det pædagogiske arbejde er det medarbejderne, der har nøglen til forandring. Målet er ikke ”at lave borgeren om”, men at give medarbejderen de nødvendige redskaber og metoder til at udvikle egne faglige perspektiver samt pædagogiske og neuropædagogiske tilgange, hvilket indirekte får betydning for borgerens handlemuligheder i situationen.

Følgende emner behandles på kurset:

 • Teoretiske perspektiver på konfliktudvikling

 • Redskaber til konfliktforebyggelse

 • Analysemodeller samt pædagogiske og neuropædagogiske tilgang

 • Konfliktnedtrappende og affektive metoder
   

Form
Undervisningsformen er dialogbaseret, hvor den præsenterede teori i videst muligt omfang relateres til deltagernes konkrete pædagogiske praksis.

Målgruppe
Kurset er for dig, som arbejder inden for det specialpædagogiske område og gerne vil udvikle din faglige viden og handlekompetence i forhold til at forstå, forebygge og håndtere konflikter i dagligdagen i forhold til mennesker med funktionsnedsættelse.

Underviser

Marianne Kirk Jepsen, specialpædagogisk konsulent
marianne.kirk.jepsen@skanderborg.dk

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset