Susanne Christina Drachmann

Præsentation af konsulent i VISS: 
Susanne Christina Drachmann

Hvad er din faglige baggrund?
Jeg hedder Susanne Christina Drachmann, er uddannet jordemoder med en BA i psykologi og en efteruddannelse i neuropædagogik. Omdrejningspunktet i mit arbejdsliv har været ”mødet med mennesker” i mange forskellige sammenhænge. Jeg har arbejdet med børn, voksne og familier – mange af dem med særlige behov. Desuden har jeg arbejdet med psykiatriske borgere som vejleder og praktiker. Her var omdrejningspunktet støtte til udsatte og sårbare borgere, med særlig udfordrende adfærd og dobbelt diagnoser. Derudover har jeg arbejdet som sundhedsfaglig og socialfaglig konsulent, med særligt blik for systematik og implementering af metoder, strategier og praksisredskaber.

Jeg har siden september 2019 været ansat som specialpædagogisk konsulent i VISS.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
Mine opgaver er mangeartede og forskellige og dækker over: VISO opgaver, undervisning på VISS’ efteruddannelser, planlægning og afholdelse af temadage, oplæg og særligt tilrettelagte kurser til arbejdspladser samt afholdelse af VISS’ kurser. Derudover har jeg forskellige supervisions-, sparrings- og udredningsforløb internt på Sølund og rundt omkring i landet.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Jeg har en bred erfaring med at arbejde med mennesker inden for mange forskellige områder. Mit udgangspunkt er; at mennesker, er mennesker, og uanset hvem er man, er det mødet, som er i centrum, det at blive mødt, som den man er, hvor man er.

Jeg har til stadighed arbejdet med fokus på det enkelte menneske, udviklet og tilrettelagt, individuelle pædagogiske strategier eller indsatser, der tager udgangspunkt i netop borgerens behov, trivsel og mulighed for udvikling.

Betydningen af nærvær i mødet med borgeren, har altid været vigtig for mig. Jeg har derfor prioriteret, at skabe en rammen, med plads til et ægte møde – et møde, hvor borgerne føler sig set, hørt og mødt med oprigtig nysgerrighed. Jeg har, ud fra et princip om samskabelse, tilstræbt at finde det rette redskab til at støtte og styrke den personlige udvikling, såvel som det relationelle samspil. Samtidig har jeg altid haft fokus på den enkeltes mulighed for at skabe forudsigelighed og tryghed i eget liv igennem en proces, hvor empowerment har været i højsædet, med henblik på at skabe et værdigt, selvstændigt og betydningsfuldt liv.

I min tid som konsulent har jeg haft fokus på udarbejdelse af social- og sundhedsfaglige strategier, systematik og implementering. Min opgave var bl.a., at få lovkrav og praksis til at følges ad, således at fokus, også i disse rammer, kunne være på den enkelte borger og dennes sundhed og trivsel. Mit fokus som konsulent var desuden etablering af netværk, med henblik på sparring og vidensdeling, således at både medarbejdernes og borgernes indsatser kunne udleves, med størst mulig kontinuitet og sammenhæng. I disse processer var jeg meget optaget af at få tværfaglige snitfalder til at mødes og bygge bro, idet den enkelte borger oftest har kontakt med flere instanser, personaler og rammer. 

Mine erfaringer kommer mig til stor gavn i mit arbejde på VISS, da jeg oplever, at den er med til at sikre, at samarbejdet omkring en borger lykkedes, og at løsninger og indsatsen bliver til gavn for både borger og praktiker.

Samlet set har min erfaring givet mig en bred vifte af redskaber og idéer til løsning af de spændende pædagogiske problemstillinger, jeg møder i mit arbejde på VISS.

Hvad er det mest interessante ved dit job som konsulent på VISS?
Jeg er glad for muligheden for at bruge min praktiske erfaring i mødet med personale, pårørende og ledelse rundt omkring i landet. Jeg kan lide fordybelsen i forhold til den enkelte borger, der giver mulighed for en grundig udredning, og jeg værdsætter samarbejdet i forbindelse med udviklingen af den rette pædagogiske intervention.

For mig er arbejdet med bl.a. integrativ neuropædagogik en måde at sammenføje mine tværfaglige kompetencer - og et redskab til at møde og samle personale, ledelse og pårørende omkring en fælles faglig forståelse, hvor alle føler sig mødt. Jeg oplever, når jeg bruger en integrativ neuropædagogisk tilgang i mødet omkring en opgave eller problemstilling, at jeg så kan samle folk, med fokus på et sammenhængende og meningsfuldt forløb for borgeren, personale og pårørende. Det er vigtigt for mig at skabe en ramme, der kan rumme, så mennesker bare er mennesker.