Musik, leg og liv - en neuropædagogisk praksis

På dette kursus får du, gennem aktiviteter med musik og leg, en dybere forståelse af at arbejde med neuropædagogiske temaer og herigennem skabe udvikling for den enkelte borger.

Musik og leg betragtes ofte som god underholdning. I det pædagogiske arbejde er disse aktiviteter en væsentlig komponent i forståelsen af en persons ressourcer og vanskeligheder. Samtidig kan vi med den legende tilgang skabe et trygt rum, hvor den enkelte kan udfolde sine ressourcer, overvinde grænser og afprøve sig selv på nye og forskellige måder.

Deltagerne indføres i en bred vifte af aktiviteter, som er lette at gå til. Aktiviteterne er inddelt i 6 kategorier, dels receptive samværsformer og sanseoplevelser, dels aktive udfoldelser, hvor krop og følelser vækkes.

Med enkle og gentagne aktiviteter i hverdagen får medarbejderne et indtryk af, hvordan deres borgere kan indgå i fællesskabet.  Dermed opstår mulighederne for at sætte positive udviklingsprocesser i gang og imødegå borgeres oplevelser af utryghed og isolation.

Mål
Målet med kurset er, at deltagerne, gennem forskellige aktiviteter med afspænding, bevægelse, bordlege og spil på småinstrumenter, tilegner sig større viden om non-verbale kommunikationsformer.

Deltagerne får inspiration til i hverdagen at lave målrettede samspil med en eller flere borgere.

Analyse af delelementer i de enkelte aktiviteter skærper deltagernes iagttagelser af neuropædagogiske og sansemæssige temaer m.m.

Deltagerne får en større forståelse af at bruge musik som et pædagogisk redskab, fx at lytte til indspillet musik.

For at opfylde dette mål skal deltageren i løbet af kurset tilegne sig følgende kvalifikationer:

a) viden om:

 • Vores personlige ressourcer som afgørende faktorer for at kunne skabe udviklende samspil med borgerne

 • Borgernes behov for at opleve tryghed og mening i de sammenhænge, de befinder sig i

 • Forskellige former for ritualiserede samspil, fx som rytmiske berøringer, fælles bevægelser, give-tage-lege m.m.

 • Musik og leg som redskab til at regulere nærvær og følelser

 • Musik og leg som læringsprocesser

b) færdigheder i:

 • Opbygning af forløb med enkle aktiviteter, som tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger

 • ​Skabelse af nye former for samspil, fx med fokus på, at borgerne indbyrdes får kontakt med hinanden

 • Udvælgelse og brug af indspillet musik i diverse genrer som ramme om og understøttelse af aktiviteter

 • Brug af sig selv som igangsætter og stemningsskaber

Indhold
På dette kursus får du en indføring i en bred vifte af aktiviteter, som er enkle at gå til. Vi vil afprøve og drøfte det kommunikative indhold og de neuropædagogiske temaer i praksisøvelser fra de 6 former for samvær.

Vi skal også arbejde med forståelsen af trygheds- og meningsskabende sammenhænge som fundamentet i det pædagogiske virke. Når vi føler os trygge, og når noget giver mening, så åbner vi os for verden og tager imod det, den tilbyder, så deler vi noget med hinanden.

Kommunikation stammer fra ordet ”communicare”, som netop betyder at gøre fælles, at dele noget med hinanden. Samtalen opfatter vi nok umiddelbart som den væsentligste form for udveksling. Men hvad og hvordan deler vi med mennesker med nedsat funktionsevne, som har begrænset eller ikke noget talesprog, og som har svært ved selv at opsøge verden?

Den pædagogiske udfordring er at finde noget, vi kan give, som den anden kan modtage. Dermed skaber vi et fællesskab, som kan foregå på mange forskellige måder. Fx at trille en dåse til hinanden. Små samspil omkring det, der er muligt i en given situation, kan åbne op for forståelsen af, at et lille mødeøjeblik har betydning. Jo mere vi giver det opmærksomhed og tillægger det værdi, jo dybere bliver vores forståelse af, hvad der skaber den gode relation.

Med inddelingen af musikaktiviteterne i de 6 kategorier bliver det mere overskueligt at indkredse, hvilke samværsformer der vil være egnede til dine borgere. Det kan være tryghedsskabende aktiviteter med berøring og musiklytning. Eller fælles bevægelser med en hulahopring til sang og musik.

Vi vil afprøve forskellige typer af aktiviteter, som er lige til at tage med hjem og bruge. CD-musik i forskellige genrer, børnesange med nye tekster, rim og remser understøtter hver enkelt aktivitet. De enkleste former for deling kan ses som ritualiserede kommunikative samspil. Dette begreb skal vi også arbejde med.

Mange forskellige legesager, redskaber og småinstrumenter tjener det formål at gøre hver aktivitet konkret for borgerne, noget de kan genkende, og som giver mening for dem at bruge. Det kan være bolde, tøjjdyr, skumplader, aktivitetsringe, dansesnor m.m. Afspænding med sanseredskaber, som vimpler og fjer, er en tryghedsskabende aktivitet tilpasset denne borgergruppe.

Kurset tager udgangspunkt i Gentle Teaching, hvor det kærlige fællesskab er i fokus. Der arbejdes med neuropædagogiske temaer i alle aktiviteterne.

Enkelthed er nøgleordet i dette kursus!

Form
Kurset tager udgangspunkt i bogen ”Musik, leg og liv”, der er inkluderet i kursusprisen. Det tilstræbes at koble anvendelig teori til din nære hverdagspraksis. Deltagernes praksiseksempler fra en hverdagssituation kan inddrages i undervisningen. Der er indlagt mange praksisøvelser, både som én til én øvelser og gruppeøvelser, samt tid til drøftelser undervejs med henblik på faglig refleksion i forhold til deltagernes hverdag.

Målgruppe
Kurset er for dig, der arbejder med mennesker med nedsat funktionsevne, herunder autisme eller autismelignende problematikker hos elever i folkeskolen, unge og voksne på bosteder, aktivitetstilbud, jobcentre m.m.

Underviser(e)
Anne Steen, musikterapeut, Landsbyen Sølund

Anne Steen har siden 1987 har været ansat i Landsbyen Sølund og sideløbende arbejdet med 0-6 årige hjemmeboende børn med vidtgående funktionsnedsættelser. Derudover afholder Anne Steen kurser, holder oplæg ved konferencer, underviser og er forfatter til bogen ”Musik, leg og liv”. 

E: anne.steen@skanderborg.dk

Litteratur

 • Avnby, L., Dalsgaard, M., Hansen, T. L. et al. (2019): Integrativ neuropædagogik – en grundbog

 • Fredens, Kjeld: Læring med kroppen forrest

 • Fredens, Kjeld: Mennesket i hjernen

 • Hart, Susan: Inklusion, leg og empati

 • Moberg, Kerstin Uvnäs: Afspænding, ro og berøring

 • Møller, Anne Steen: De 5 Kontaktniveauer

 • Perry, Bruce D: Drengen der voksede op som hund

 • Tolle, Eckhart: Stilhedens budskab og Nuets kraft

Kurset tager udgangspunkt i bogen ”Musik, leg og liv”, der er indkluderet i kursusprisen, og som udleveres som baggrundsmateriale for kurset.

Fakta

Skanderborg

Dato 29. september 2022 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 1.600,- Tilmeldingsfrist 25-08-2022

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

"Der var direkte anvendelig teori og praksisøvelser, der var lige til at tage med hjem og bare gå i gang med ... dejligt selv at afprøve og øve sig ... som modtager. Musik som meningsfuldt fælleskab ... gav for mig meget MERE mening ... især efter sådan en dag på Sølund med Anne Steen !! Fedt! "
Heidi Madsen, socialpædagog på døgninstitutionen Siriusparken Nykøbing Sj, med stor interesse i MUSIK og fælleskaber

 

"Alt var godt, også inspiration fra øvrige kursister."
Merete Rahbek, institutionen Rosenholm, Herning

comments powered by Disqus