Konfliktforebyggelse i et integrativt neuropædagogisk perspektiv

På dette kursus får du redskaber og metoder til at forebygge og afværge konfliktoptrapning i arbejdet med mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser. 

Desuden gennemgås redskaber og metoder til at udvikle egne faglige forståelser og perspektiver i det pædagogiske arbejde i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse, hvor vi som fagprofessionelle kan støde på konflikter og udfordringer, vi har vanskeligt ved at forstå og kan stå magtesløse overfor.

Med udgangspunkt i en intergrativ neuropædagogisk forståelse bliver deltagerne på kurset undervist i at forebygge, forstå og håndtere konflikter i det pædagogiske arbejde i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse. (den nye betegnelse iht. ICD11)

Det er oftest, når vi ikke forstår baggrunden for adfærden, at problemerne opstår, og konflikter udvikles, og her har du som pædagogisk medarbejder nøglen til forandring. Det handler om trivsel – både for borger og arbejdsmiljø.

Mål

Målet med kurset er, at deltagerene opnår forståelse for kontekstuelle og psykiske belastningers betydning for borgerens trivsel samt kan anvende redskaber til læring, refleksion, forebyggelse og håndtering af udfordrende adfærd. 

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig en række færdigheder i løbet af kurset.

Færdigheder i at:

 • Udvikle egne faglige perspektiver og pædagogiske tilgange ud fra en intergrativ neuropædagogisk forståelse

 • Udarbejde handleplan til forebyggelse af konflikter

 • Analysere og tilpasse ydre rammer

 • Forebygge og afværge konfliktoptrapning

 • Forstå og agere hensigtsmæssigt i forhold til borgers mestringsstrategier

 • Anvende stress-profiler som forebyggende redskab

 • Anvende aggressionsdæmpende strategier 

Indhold

Mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse kan have et andet udgangspunkt til at aflæse og forstå omverdenen. Dette kan resulterer i en følelse af kaos og tab af kontrol, hvor borgerens mestringsstrategier kan være vanskelige at forstå. Det integrative neuropædagogiske perspektiv er ”ikke at lave borgeren om”, men at give medarbejderen kendskab til de nødvendige faglige redskaber og metoder til at udvikle egne faglige pædagogiske forståelser, hvilket indirekte får betydning for borgerens handlemuligheder i situationen.

Følgende emner behandles på kurset:

 • Teoretiske perspektiver på konfliktudvikling

 • Redskaber til konfliktforebyggelse

 • Analysemodeller samt neuropædagogiske tilgange

 • Konfliktnedtrappende og affektive metoder

Form

Undervisningsformen er dialogbaseret, hvor den præsenterede teori i videst muligt omfang relateres til deltagernes konkrete pædagogiske praksis.

Målgruppe

Kurset er for dig, som arbejder inden for det specialpædagogiske område og gerne vil udvikle din faglige viden og handlekompetence i forhold til at forstå, forebygge og agere hensigtsmæssigt i konflikter i dagligdagen i forhold til mennesker med funktionsnedsættelse.

Underviser(e)

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lotte.avnby@skanderborg.dk

Birte Norlyk, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: birte.norlyk@skanderborg.dk

Fakta

Skanderborg

20. januar 2022 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 1.600,- Tilmeldingsfrist 16. december 2021

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

Fordi vi var få deltagere, så vi opnåede nærmest en intim atmosfære og fik dermed større udbytte, da alle kunne være med i samtalen. Det var godt at blive mindet om, at krav og udfordringer skal passe til den enkelte borger og endelig ikke overstige, hvad den enkelte formår.
(Rita Rabjerg, 2021)

comments powered by Disqus