Grundlæggende medicinkursus - Skanderborg

På dette kursus får du, som ikke har de dertil autoriserede uddannelser, en nødvendig viden og dermed sikkerhed i medicindispensering og medicinadministration. På kurset gennemgår vi, hvordan medicinen omsættes og påvirker kroppens funktioner, samt vigtigheden af og ansvarligheden i at kunne observere såvel virkning som eventuelle bivirkninger.

Hvis du har psykiatriske spørgsmål eller særlige spørgsmål til medicin i forbindelse med en borger, kan du få dem besvaret på kurset, ligesom du med fordel kan medbringe medicinlister på den medicin, der bruges i din enhed. Det er med til at sikre, at du får det bedste udbytte af gennemgangen på kurset. 

Mål

Målet med kurset er, at deltageren efterfølgende kan håndtere medicin på en forsvarlig måde og dermed varetage at hjælpe andre mennesker med at få den nødvendige medicin.

For at opfylde dette mål tilegner deltageren sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

 • Håndtere ordinationer fra lægen

 • Modtage og opbevare medicin

 • Optælle medicin, kontrollere dosisoptalt medicin, samt udlevere medicin

 • Observere virkning og eventuelle bivirkninger af den givne medicin

 • Handle, hvis der er vægring mod at tage medicin eller sket en fejl

 • Inddrage borger og eventuelt værge i forbindelse med medicinordination

 • Håndtere brug af ekstra medicin - P.N.-ordination

Indhold

Kurset behandler følgende emner:

 • Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler.

 • Arbejdstilsynets retningslinjer for arbejde med cytostatika.

 • Hvad er medicin? Medicinens formål.

 • Medicinens forløb i kroppen - virkning og bivirkninger.

 • Forskellige former for medicin. Hvad er vigtigt at vide, og hvor kan man få oplysninger?

 • Observation i forbindelse med medicinhåndtering. Registrering. Tværfagligt samarbejde.

 • Utilsigtede hændelser. Hvad siger loven, og hvordan handler man?

 • Brug af P.N.-medicin - herunder dokumentation for virkning.

 • Ansvarlighed i forbindelse med medicinadministration, herunder medicinpædagogik.

 • De syv R’er.

 • De mest brugte medicintyper – gennemgang af medicin på baggrund af behandling.

 • Psykiatriske diagnoser og tilhørende medicin gennemgås selvstændigt på dag 2 de sidste 4 timer.

Form

Kurset vil fortrinsvis bestå af oplæg fra underviseren, men der er også tid til dialog.

Der vil blive gennemgået en række cases, der specifikt omhandler medicin til borgere med udviklingshæmning.

Hvis deltagerne har særlige spørgsmål til medicin i forbindelse med en borger, kan dette mailes til underviser Annette Frederiksen senest 14 dage før kurset. Deltagerne kan med fordel medbringe medicinlister på den medicin, der bruges i deres enhed - for at få det bedste udbytte af gennemgangen. Også psykiatriske spørgsmål mailes til nedenstående adresse.

Målgruppe

Kurset er for dig, som er pædagog eller lignende og til dagligt arbejder med mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, men som savner grundlæggende viden om medicinering.

Undervisere

Annette Frederiksen, sygeplejerske, ledende sygeplejerske i Landsbyen Sølund
E: annette.frederiksen@skanderborg.dk

Fakta

Skanderborg

14.-15. september 2020 • kl. 9.00-15.00

Pris kr. 3.410,- Tilmeldingsfrist 10-08-2020

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

Spændende kursus, gode undervisere, let at omsætte i praksis

comments powered by Disqus