Efteruddannelse i neuropædagogik

OBS! I efteråret 2018 udbydes efteruddannelsen KUN i Skanderborg!
 

Efteruddannelsen giver dig en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsenteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse.

Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med mental retardering i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med fx psykiatri, erhvervet hjerneskade og demens.

Indhold

Du introduceres til en lang række emner, som fx hyppigt forekommende diagnoser, sanseintegration, stresssårbarhed, kravtilpasning og konflikthåndtering, og du får på den måde en bred vifte af indgange til at forstå borgerens situation.

Med en neuropædagogisk og en relationel, anerkendende tilgang til praksis som fundament er det uddannelsens formål at skærpe kursisterne færdigheder i forhold til at skabe forandring i pædagogisk praksis. Dette indebærer et blik for borgerens særlige forudsætninger, men også et blik for hvordan du som fagperson eller pædagogisk medarbejder via dine faglige og personlige forudsætninger kan tilpasse dig i relationen til borgeren og tilrettelægge omgivelserne på en sådan måde, at borgeren kan udfolde sine ressourcer.

Du vil gennem uddannelsen arbejde med et projekt, hvor du tager udgangspunkt i en borger fra egen praksis. Der arbejdes løbende med projektet på uddannelsen, men du må forvente også at skulle bruge studietid mellem modulerne.

Efteruddannelsen i neuropædagogik i VISS-regi er løbende blevet revideret, så den afspejler den nye viden, der er inden for området, hvilket har betydet, at der i dag er et øget fokus på at skabe en kobling mellem det relationelle og det individuelle i en kulturel kontekst. Denne kobling giver en forståelse for borgerens situation i et biologisk, psykologisk og socialt perspektiv. 

Opbygning 

Uddannelsen er opbygget i 7 moduler af 2 til 3 dages varighed:

Modul 1: 3 dage

 • Introduktion til neuropædagogik (historie, definition, teorigrundlag), det relationelle og dialektiske handicapbegreb

 • Introduktion til målgruppen børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt metoder til vidensindsamling

 • Hjernens anatomi, fysiologi og kemi herunder epilepsi

 • Introduktion til projektarbejde

Modul 2: 3 dage

 • Neuropsykologien, hjernens funktionelle systemer samt introduktion til screeningsredskaber

 • Sprog og kommunikative kompetencer

Modul 3: 2 dage

 • Sanseintegration

Modul 4: 3 dage

 • Psykiske lidelser og nedsat psykisk funktionsevne

 • Opmærksomhed og eksekutive funktioner

 • Social kognition – med fokus på autisme spektrum forstyrrelser

Modul 5: 3 dage

 • Neuroaffektiv udvikling

 • Observation og udredning, herunder udviklingsbeskrivelse

Modul 6: 3 dage

 • Læring, motivation og salutogenese

 • Konflikthåndtering

 • Neuropædagogisk praksis og oplæg om projektfremlæggelse

Modul 7: 3 dage

 • Fremlæggelse af projekt

 • Formidling i egen praksis, evaluering og afslutning 

De 7 moduler er fordelt således:

Modul I: Uge 34: 21. – 23. august 2018

Modul II: Uge 36: 4. – 6. september 2018

Modul III: Uge 38: 18. – 19. september 2018

Modul IV: Uge 40: 2. – 4. oktober 2018

Modul V: Uge 43: 23. – 25. oktober 2018

Modul VI: Uge 45: 6. – 8. november 2018

Modul VII: Uge 49: 4. – 6. december 2018

Når du er tilmeldt, får du tilsendt litteraturanbefalinger forud for uddannelsens start. Du får udleveret en mappe med oplæggene fra uddannelsen samt links til litteratur. Der skal påregnes udgifter til køb af to til tre bøger. Der skal desuden beregnes i alt omkring 5 dages løbende studietid mellem modulerne.

Der er mulighed for gennem VISS at bestille en konsulent til at give en eller to dages introduktion til neuropædagogik på egen arbejdsplads.

Form

Uddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser, casearbejde, diskussioner og filmklip. Forløbet afsluttes med et projektarbejde relateret til deltagernes praksis. Projektarbejdet fremlægges i plenum, hvor der gives gensidig feedback fra deltagerne og underviserne.

Målgruppe

Efteruddannelsen er for dig, som primært arbejder med mennesker med mental retardering i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet kan også være relevant, hvis du arbejder med fx psykiatri, erhvervet hjerneskade og demens. 

Muligheder inden for andre arbejdsområder

Hvis du arbejder inden for andre områder, fx vuggestue, børnehave, folkeskolen, kriminalforsorgen, psykiatrien, demensområdet o.a., vil et neuropædagogisk forløb kunne målrettes hertil, se Arbejdspladskurser.

Undervisere

 • Lilli Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS

 • Anna Marie Langhoff Nielsen, specialpædagogisk konsulent, VISS

 • Trine Lilliendahl Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS

 • Marianne Dalsgaard, specialpædagogisk konsulent, VISS

 • Marlene Theager, specialpædagogisk konsulent, VISS

 • Marianne Kirk Jepsen, specialpædagogisk konsulent, VISS

 • Birte Norlyk, specialpædagogisk konsulent, VISS

Fakta

Skanderborg

Dato 21. august - 6. december 2018 • kl. 9.00-15.00

Pris Kr. 17.900,- Tilmeldingsfrist 22. juni 2018

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS: 
E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

"Jeg vil rigtig gerne rose underviserne for deres engagement og deres måde at rette op på de ændringer, der forløbsmæssigt var på netop vores hold. Endvidere ros til undervisere for at skabe et sundt og indkluderende studiemiljø. Endelig stor ros til personalet på Scandic Hotel. En helt igennem lærerig og god oplevelse." (Allan Vejbjerg, Hvidovre, 2017)

 

"Jeg synes, at efteruddannelsen har været rigtig brugbar, teorien var til at gå til, og I har planlagt hele forløbet utrolig godt, undervisningen har været krydret med mange forskellige læringsstile. Det har været et godt hold, hvor vi har delt vores erfaringer med hinanden. Lærerne har været utroligt inspirerende og kompetente, de har suppleret hinanden og givet en masse guldkorn fra sig. Jeg har følt mig hjemme både fysisk, men også mentalt, og det kan mærkes, at de brænder for deres arbejde og specialområdet." (Pia Bårdsen, 2017)

 

"Der var fokus på forskellige læringsmetoder - gruppearbejde, holdundervisning, filmfremvisning og små opgaver som at samle en modelhjerne og tegne en stjerne, hvor man kiggede i et spejl. Underviserne var gode til at nuancere og forklare. Vi fik tid til at fordybe os i projektet på en undervisningsdag og havde mulighed for at stille spørgsmål." (Katrine Sørensen, 2017)

 

"Jeg har personligt fået et par nye faglige briller, som er yderst relevante i mit daglige arbejde. Jeg føler mig godt klædt på til at gå ud og praktisere neuropædagogik." (Johanne Pontoppidan, 2017)

 

"Fantastiske, kompetente undervisere, der brænder for emnet." (Anton Horten, 2017)

comments powered by Disqus