Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsenteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse.

Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med mental retardering i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens.

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsenteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse.

Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med mental retardering i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens.

Du introduceres til en lang række emner, som fx hyppigt forekommende diagnoser, sanseintegration, stresssårbarhed, kravtilpasning og konflikthåndtering, og du får på den måde en bred vifte af indgange til at forstå borgerens situation.

Du vil gennem uddannelsen arbejde med den integrative neuropædagogiske tilgang, hvor udgangspunktet er problemstillinger hos udvalgte borgere fra egen praksis. Der arbejdes løbende med opgaver omkring redskaber og metoder i forhold til de udvalgte borgere på uddannelsen, men du må forvente også at skulle bruge studietid mellem modulerne.

Efteruddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du med udgangspunkt i en dannet hypotese udvælger og afprøver tre redskaber til den neuropædagogiske indsats, hvilket demonstreres ved en skriftlig og mundtlig præsentation.

Formål

Formålet med Efteruddannelse i integrativ neupædagogik er, at kursisten får indsigt i komplekse problemstillinger i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne - ud fra en integrativ neuropædagogisk forståelse.

Mål

Målet er at opøve kursistens evne til at omsætte integrativ neuropædagogisk viden til pædagogisk praksis, og at kursisten lærer at tilrettelægge en neuropædagogik indsats gennem hypotesedannelser på baggrund af observationer, beskrivelser og tolkninger.

For at opfylde dette mål får kursisten mulighed for at tilegne sig færdigheder i at:

 • omsætte teoretisk viden om integrativ neuropædagogik til pædagogisk praksis

 • bruge forskellige observations- og analyseredskaber

 • udrede og analysere komplekse problemstillinger

 • tilrettelægge pædagogiske indsatser

Indhold

Uddannelsen er opbygget i 5 moduler af 3 dages varighed samt 4 obligatoriske studiedage og en opsamlingsdag, dvs. 20 dage i alt:

MODUL 1

Mål
Målet for Modul 1 er, at kursisten får en grundlæggende forståelse for integrativ neuropædagogik og kan udvælge og arbejde med metoder til observation, udredning og dokumentation.

Indhold

Dag 1

 • Introduktion til integrativ neuropædagogik

 • Neuropsykologi som baggrund for neuropædagogik

 • Målgruppe

 • Neuroanatomi, -fysiologi og -kemi

 • Introduktion til arbejdet med problemstillinger fra egen praksis

 • Introduktion til fremlæggelser, herunder indføring i målbeskrivelse og planlægning af indsats

 • Opdeling i grupper

Dag 2

 • Udredning af komplekse problemstillinger på individ- og kontekstniveau

 • Hvordan får vi viden om praksis?

 • Observationsmetoder

 • Introduktion til forskellige udredningsmetoder, herunder Forudsætningsobservationer og SWOT

 • Gruppearbejde med udredning af problemstillinger fra egen praksis

Dag 3

 • Introduktion til Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse (DPU)
 • Gruppearbejde med udarbejdelse af udviklingsbeskrivelse på borger fra egen praksis

Studiedag

 • Udredning til Modul 2

 • Færdiggørelse af udredning fra Modul 1, herunder Forudsætningsobservationer, SWOT + DPU

MODUL 2

Mål
Målet for Modul 2 er, at kursisten kan tilpasse de pædagogiske indsatser på baggrund af indsigt i de basale funktioner i det kognitive hierarki gennem forståelse for de bagvedliggende årsager, der kan forklare borgerens adfærd.

Indhold

Dag 1

 • Opsamling på Modul 1-studiedagen

 • Sanserne (sansebearbejdningsskema)

 • Arousal og modulation

 • Perception

 • Udredning af arousal og sansebearbejdning

Dag 2

 • Arbejde med arousal- og sansebearbejdningsskema
 • Motorisk udvikling
 • Arbejde med sansemotorikskema

Dag 3

 • Neuroaffektiv udvikling

Studiedag

 • Arbejde med udredning: Arousal, modulation, sanser, sansemotorik og følelsesmæssig udvikling

 • Arbejde med neuroaffektiv udvikling (skema, øvelse)

MODUL 3

Mål

Målet for Modul 3 er, at kursisten opnår indsigt i det kognitive hierarki og forståelse for mentale processer som udtryk for borgerens adfærd og kan tilpasse den pædagogiske indsats.

Indhold

Dag 1

 • Opsamling på Modul 2-studiedagen

 • Perception, bottom-up/top-down, central kohærens, pædagogisk neuroscreening

 • Hukommelse og identitet: Støttende tilgange, livshistorie

 • Eksekutive funktioner: Opmærksomhed, kolde og varme

Dag 2

 • Neuropædagogisk screening

 • Sprog (merhandicap), kommunikationsskema, pædagogisk neuroscreening

Dag 3

 • Socialkognition - ASF

 • Introduktion til socialhistorie

 • Neuropædagogisk screening

Studiedag

 • Udredningsmateriale

 • Neuroscreening (bearbejdet i forhold til nuværende)

 • Kommunikationsskema

 • Struktur, de 9 H’er, social historie, dialogmetode m.fl.

MODUL 4

Mål

Målet for Modul 4 er, at kursisten opnår forståelse for kontekstuelle og psykiske belastningers betydning for borgerens trivsel og kan anvende redskaber til forebyggelse og håndtering af udfordrende adfærd.

Indhold

Dag 1

 • Opsamling modul 3-studiedagen

 • Psykiatri

 • Seksualitet

 • Sorg og tab

Dag 2

 • Stresssårbarhed

 • Introduktion til stressprofil

 • Konflikthåndtering, handleplan til forebyggelse

Dag 3

 • Planlægning af og arbejde med integrativ neoropædagogisk indsats

Studiedag

 • Arbejde med stressprofil, konflikthåndteringsplan og seksualitetsskema

 • Planlægning af integrativ neuropædagogisk indsats

 • Den relationelle bio-psykologiske-sociale model, de 10 H’er (udvalgte bobler og H’er)

MODUL 5

Mål

Målet for Modul 5 er, at kursisten kan beskrive ét mål i forhold til en borger i egen praksis på baggrund af den erhvervede integrative neuropædagogiske viden. Kursisten skal med udgangspunkt i en dannet hypotese kunne udvælge og afprøve tre redskaber til den neuropædagogiske indsats, hvilket demonstreres ved en skriftlig og mundtlig præsentation.

Indhold

Dag 1

 • Opsamling på Modul 4-studiedagen

 • GT–kulturen

 • Implementering og dokumentation; narrativ

Dag 2

Fremlæggelser af projekter

Dag 3

Fremlæggelser af projekter

Opsamlingsdag

Opsamling og evaluering af implementering af det integrative neuropædagogiske projekt.

___________________

Når du er tilmeldt, får du tilsendt et link til litteratur og undervisningsmaterialer forud for uddannelsens start.

Der betales for VISS’ bog Integrativ neuropædagogik – en grundbog i tilknytning til betalingen for efteruddannelsen.

Du forventes selv at have printet og/eller downloadet undervisningsmaterialet på din pc/iPad.
Du bedes medbringe pc/iPad, idet du løbende skal arbejde med diverse opgaver.

Der skal desuden beregnes svarende til ca. i alt 5 dages løbende studietid mellem modulerne.

Form

Undervisningen er tilrettelagt i 5 moduler med 4 tilhørende obligatoriske studiedage (uden underviser) placeret mellem hvert modul. På studiedagene mødes du med din studiegruppe, som sammensættes i løbet af modul 1. Vi har reserveret et lokale til de studiegrupper, som vælger at mødes i Landsbyen Sølund, men grupperne kan også vælge at mødes et andet sted. Efteruddannelsen afsluttes med en projektopgave og en opfølgningsdag, hvor vi samler op på jeres erfaringer med at anvende den nye viden i praksis.

Undervisningen består dels af oplæg fra underviseren, dels af gruppearbejde og opsamling på studiedage. På studiedagene arbejdes der med opgaver, som udleveres på holdet.

Kursusbevis

Efter endt uddannelse modtager kursisten et kursusbevis, såfremt uddannelsen er afsluttet med opgave evt. i samarbejde med andre, og hvis du har deltaget i min. 85 % af undervisningen.

Målgruppe

Kurset er for dig, som primært arbejder med mennesker med mental retardering i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med fx psykiatri, erhvervet hjerneskade og demens.

Dine muligheder inden for andre arbejdsområder:

Hvis du arbejder inden for andre områder, fx vuggestue, børnehave, folkeskolen, kriminalforsorgen, psykiatrien, demensområdet o.a., vil efteruddannelsen kunne målrettes hertil, se Arbejdspladskurser.

Underviser(e)

Lilli Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lilli.hansen@skanderborg.dk

Anna Marie Langhoff Nielsen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: anna.marie.langhoff.nielsen@skanderborg.dk

Trine Lilliendahl Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: trine.lilliendahl.hansen@skanderborg.dk

Christina Gundgaard Pedersen, psykologisk konsulent, VISS
E: Christina.Gundgaard.Pedersen@skanderborg.dk

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lotte.avnby@skanderborg.dk

Marianne Kirk Jepsen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: marianne.kirk.jepsen@skanderborg.dk

Birte Norlyk, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: birte.norlyk@skanderborg.dk

Skanderborg: (nr.: 19-03-S)

Modulfordeling

De 5 moduler, de 4 obligatoriske studiedage og opfølgningsdagen er fordelt således:

 • MODUL 1: Uge 36: 3. – 5. september
 • Studiedag: Uge 37: 11. september
 • MODUL 2: Uge 41: 8. – 10. oktober
 • Studiedag: Uge 43: 23. oktober
 • MODUL 3: Uge 44: 29. – 31. oktober
 • Studiedag: Uge 45: 6. november
 • MODUL 4: Uge 47: 19. – 21. november
 • Studiedag: Uge 48: 27. november
 • MODUL 5: Uge 50: 10. – 12. december
 • Opfølgning: Uge 6: 4. februar 2020

___________________________________________________________________

Fakta

Skanderborg

Dato 3. september 2019 - 4. februar 2020 • kl. 9.00-15.00

Pris Kr. 16.000,- + Integrativ neuropædagogik - en grundbog Tilmeldingsfrist: 21. juni 2019

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS: 
E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

"En efteruddannelse på højt fagligt niveau. Opkvalificerer både teoretisk og praktisk, da man mellem modulerne skal hjem og "afprøve" det lærte i praksis. Giver en grundlæggende forståelse af neuropædagogik og dens anvendelsesmuligheder. Kan virkelig anbefales"!
(Henriette Rahbek, Skanderborg, 2018)

comments powered by Disqus