Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik

Efteruddannelsen i integrativ neuropædagogik giver dig indsigt i komplekse problemstillinger i arbejdet med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (betegnelsen iht. ICD11). Du styrker dine evner til at omsætte integrativ neuropædagogisk viden til specialpædagogisk praksis. Du lærer at tilrettelægge en specialpædagogisk indsats gennem observationer, beskrivelser og tolkninger med afsæt i viden om integrativ neuropædagogik.

NYT MODULOPBYGGET KONCEPT: Med den nye fleksible efteruddannelse i integrativ neuropædagogik får du 5 grundmoduler og mulighed for at vælge 2 valgmoduler blandt 4 valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

Kort sagt opnår du:

  • Teoretisk viden om integrativ neuropædagogik

  • Viden om forskellige observations- og analyseredskaber herunder anvendelse af udvalgte redskaber i forløbet

  • Øvelse i pædagogisk udredning og analyse af komplekse problemstillinger

  • Mulighed for at tilrettelægge og efterprøve pædagogiske indsatser

Du har mulighed for at præge din efteruddannelse gennem valget af valgmoduler, så du efter endt uddannelse er målrettet den målgruppe, du arbejder med i praksis.

Uddannelsen er opbygget i 7 moduler af 2 dages varighed, hvoraf de 5 første er obligatoriske grundmoduler. Derudover skal du vælge 2 af 4 udbudte valgmoduler. Uddannelsen afsluttes med et projektforløb, som består af 3 dages undervisning, 3 studiedage og ½ dags online vejledning. Samlet set er uddannelsen på 20 ½ dage.

GRUNDMODULER
Grundmoduler
GRUNDMODUL 1, Neuropædagogik – forstå det hele menneske
Du introduceres for hjernens opbygning, som er afgørende for at forstå menneskers udvikling, udfordringer og adfærd. IRIS-modellen (individualiseret, rehabiliterende, integrativ specialpædagogik) bliver introduceret, og giver dig en helhedsorienteret forståelsesramme for det enkelte menneskes liv. Samtidig kan den give dig bevidsthed om din egen rolle som fagprofessionel.

Målet er at give dig indsigt i den integrative neuropædagogiske forståelsesramme i forhold til problemstillinger i praksis, herunder din egen rolle i samspillet med mennesket med funktionsnedsættelse, så du efterfølgende får nye perspektiver på egen praksis, og så det specialpædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra nye faglige forståelser.

GRUNDMODUL 2, Følelsesmæssig udvikling
Du får en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Du vil blive introduceret til, hvordan du kan skræddersy og tilpasse den pædagogiske indsats til det enkelte menneskes udviklingsniveau og reaktioner på sine omstændigheder.

Målet med modulet er, at du får grundlæggende forståelse for følelsesmæssig udvikling, og at du efterfølgende kan kan anvende en neuroaffektiv pædagogik, hvor tilgang og samspil med mennesket med funktionsnedsættelse tilpasses dennes udviklingsalder og tilpasningsreaktioner.

GRUNDMODUL 3, Sanseintegration
Du får en grundlæggende introduktion til sanseintegration. Du får indblik i, hvordan hjernen bearbejder og integrerer sanseindtryk. Hvis hjernen ikke er god til dette, er den almindeligvis heller ikke god til at styre adfærd. Derfor er det vigtigt, at du bliver i stand til at identificere mulige sansemæssige udfordringer og planlægge målrettede sansestimulerende tiltag til gavn for det enkelte menneskes trivsel.

Målet med modulet er at give dig grundlæggende forståelse for sanseintegration samt viden om sansesystemet og dets betydning for adfærd og funktionsevne. Denne viden er grundlaget for identificering og udredning af sansemæssige forstyrrelser, så du efterfølgende kan identificere og analysere pædagogiske problemstillinger ved at anvende observations- og analyseredskaber ift. problematikker vedrørende sanseintegrationsvanskeligheder. Målet er også at give dig inspiration til sansestimulerende tiltag og metoder, der understøtter sanseintegrationen.

GRUNDMODUL 4, Kognitive processer og sociale kompetencer
Du får en grundlæggende forståelse for den kognitive udvikling samt for at kunne anvende pædagogiske tilgange, der fremmer identitet, dialog og kommunikation hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse på forskellige udviklingsniveauer. Du får ligeledes en grundlæggende forståelse for det kognitive hierarki og mentale processer som udtryk for menneskets adfærd.

Målet med modulet er, at du kan identificere og analysere komplekse pædagogiske problemstillinger ved at anvende observations- og analyseredskaber ift. problematikker vedrørende kommunikation, opmærksomhed, hukommelse, eksekutive funktioner og sociale kompetencer. Målet er også, at du får en grundlæggende forståelse for den kommunikative udvikling samt kan anvende pædagogiske tilgange, der fremmer identitet, dialog og kommunikation hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse på forskellige udviklingsniveauer.

GRUNDMODUL 5, Konfliktforebyggelse
Du får mulighed for at forstå, forebygge, og foretage skånsom afværgelse af konflikter i det pædagogiske arbejde i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse. Du får en grundlæggende forståelse for kontekstuelle, relationelle samt fysiske og psykiske belastningers betydning for det enkelte menneskes trivsel. Med afsæt i de 8 beskyttende faktorer jf. socialstyrelsen får du redskaber og metoder til forebyggelse af og forståelse udadreagerende adfærd.

Målet med modulet er, at du kan identificere og analysere såvel generelle som specifikke årsager til udadreagerende adfærd samt tilpasse metode og tilgang til mennesker med funktionsnedsættelse, så graden af udadreagerende adfærd mindskes og/eller håndteres mest skånsomt.

VALGMODULER
Ved valget af 2 valgmoduler får du mulighed for at præge din efteruddannelse, så den passer til den målgruppe og de arbejdsopgaver, du arbejder med, hvorved du efterfølgende vil kunne bruge din nye viden i praksis.

Du vælger 2 af de 4 valgmoduler:

Valgmoduler

VALGMODUL 1, Demens
Du får indsigt i sygdommen demens i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse. Du lærer at observere og genkende tegn på demens hos borgere, fx med udviklingshæmning. Du lærer om, hvorfor det er hensigtsmæssigt at udføre systematiske observationer af funktionsniveauer og adfærd over længere tid for pædagogisk at kunne underbygge mistanken om, at der er tale om en demenssygdom. Du lærer om pædagogiske tilgange, der med fordel kan bruges til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse og demens.

Målet er at give dig viden om, hvad demens er, samt hvordan du i praksis kan arbejde struktureret observerende, pædagogisk og rehabiliterende med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse og demens.

VALGMODUL 2, Psykisk sårbarhed og psykiske lidelser
Du får en grundlæggende forståelse for psykisk sårbarhed og psykiske lidelse blandt mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse. Du får viden om, hvad der kan indvirke på psykiske lidelser. Og du får indblik i, hvordan tænkning, følelser og adfærd kan påvirkes af forskellige psykiske lidelser.

Målet med modulet er, at du får grundlæggende forståelse for psykisk sårbarhed og psykiske lidelser blandt mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse. Du har efterfølgende viden om, hvordan du kan tilpasse den pædagogiske indsats til mennesket behov, psykisk sårbarhed og lidelse. Hensigten er at understøtte det enkelte menneskes livskvalitet bedst muligt.

VALGMODUL 3, Autisme
Du får en teoretisk og praksisnær viden om autisme og om, hvordan medinddragelse, selvstændighed og social læring i hverdagen støttes og styrkes i forhold til mennesker med autisme og intellektuel funktionsnedsættelse.

Målet med modulet er, at du efterfølgende kan anvende og udvikle pædagogiske redskaber og støttesystemer i forhold til at sikre det enkelte menneskes medbestemmelse, selvstændighed og social læring.

VALGMODUL 4, Seksualitet
Du får en grundlæggende forståelse for begrebet seksualitet i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse. Der gennemgås redskaber og metoder til at udvikle egne faglige forståelser og perspektiver i det pædagogiske arbejde.

Målet med modulet er, at du efterfølgende kan yde råd, støtte og vejledning ift. seksualitet til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse og håndtere det enkelte menneskes seksualitet på en professionel, etisk og forsvarlig måde.

PROJEKTMODUL 7
Projektmodul


Målet for Modul 7 er, at du kan beskrive et konkret pædagogisk indsatsmål i forhold til et menneske i din egen praksis på baggrund af den erhvervede integrative neuropædagogiske viden. Ved beskrivelsen af målet demonstrerer du evnen til at kunne udvælge, påvise og argumentere for dette.

Du skal med udgangspunkt i en hypotese med afsæt i målet udvælge og afprøve tre observations- og/eller analyseredskaber samt argumentere for og planlægge en neuropædagogisk indsats for et menneske, hvilket demonstreres ved en skriftlig og mundtlig præsentation.

3 Studiedage
Målet for studiedagene er, at du i studiegruppen kan redegøre for de præsenterede metoder, redskaber og teorier. På baggrund heraf analyseres én situation fra praksis. Det vurderes, hvilke tre relevante metoder og redskaber der kan anvendes til at understøtte den pædagogiske indsats.

Du bruger studiegruppen som sparringspartner ift. projektet: at vælge teori, at vælge det, du vil arbejde med, at vælge metoder og redskaber samt at foretage overvejelser ift. implementering.

2 Fremlæggelsesdage
Målet med dagene er at fremlægge dit projekt for de øvrige holddeltagere. Vi samler op på forløbet og evaluerer på implementeringen af det integrative neuropædagogiske projekt i praksis. Uddannelsesforløbet afsluttes med udlevering af uddannelsesbevis.

PRAKTISK INFORMATION

Materialer m.v.
Når du er tilmeldt, får du tilsendt et link til litteratur og undervisningsmaterialer forud for uddannelsens start.

I tilknytning til betalingen for efteruddannelsen betales der for VISS’ bog: Integrativ neuropædagogik – en grundbog.

Du forventes selv at have printet og/eller downloadet undervisningsmaterialet på din pc/iPad. Du bedes medbringe pc/iPad, idet du løbende skal arbejde med diverse opgaver.

Der skal påregnes svarende til ca. i alt 5 dages løbende studietid mellem modulerne.

Form
Undervisningen er tilrettelagt i 7 moduler. Undervisningen består dels af oplæg fra underviseren, dels af gruppearbejde. Du kan med fordel mødes med andre kursister mellem modulerne for at drøfte de emner, der er arbejdet med i det afsluttede modul.

I forbindelse med projektmodulet arbejder du i studiegrupper, som sammensættes på 1. dag i projektmodulet. På studiedagene mødes du med din studiegruppe enten online eller fysisk. Vi har reserveret et lokale til de studiegrupper, som vælger at mødes i Landsbyen Sølund, men grupperne kan også vælge at mødes et andet sted. Efteruddannelsen afsluttes med en projektopgave, hvor vi samler op på jeres erfaringer med at anvende den nye viden i praksis.

Uddannelsesbevis
Efter endt uddannelse modtager deltageren et uddannelsesbevis, såfremt uddannelsen er afsluttet med projektopgave, eventuelt i samarbejde med andre, og hvis du har deltaget i minimum 85 % af undervisningen.

Målgruppe
Efteruddannelsen er for dig, som primært arbejder med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med psykiske lidelser, demens, erhvervet hjerneskade m.m.

[1] Integrativ neuropædagogik giver en helhedsforståelse af kompleksiteten i menneskes liv i de kontekster, denne indgår i.

Pris, tid og sted m.v.
Underviser(e): Specialpædagogiske og psykologiske konsulenter ansat i VISS
Sted: VISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10C, Skanderborg
Tilmeldingsfrist: 18-07-2022
1. undervisningsdag:  22-08-2022
Pris: Kr. 18.500, inklusiv forplejning

Modulfordeling
De 7 moduler, de 3 obligatoriske studiedage og opfølgningsdagen er fordelt således i efteråret 2022:

GRUNDMODUL 1: Uge 34: 22.-23.08.2022
GRUNDMODUL 2: Uge 36: 05.-06.09.2022
GRUNDMODUL 3: Uge 39:  26.-27.09.2022
GRUNDMODUL 4: Uge 40: 03.-04.10.2022
GRUNDMODUL 5: Uge 41: 10.-11.10.2022

VALGMODUL 1 - Demens: Uge 44: 31.10.-01.11.2022
VALGMODUL 2 - Psykiatri: Uge 46: 14.-15.11.2022
VALGMODUL 3 - Autisme: Uge 48: 28.-29.11.2022
VALGMODUL 4 - Seksualitet: Uge 50: 12.-13.12.2022

PROJEKTMODUL:
Projektintroduktion m/underviser: Uge 2: 09.01.2023
Studiedag m/projektgruppe: Uge 3: 16.01.2023
Online vejledning m/underviser: Uge 4: 23.01.2023
Studiedag m/projektgruppe: Uge 6: 06.02.2023
Studiedag m/projektgruppe: Uge 8: 20.02.2023
Projektfremlæggelse: Uge 9: 27.-28.02.2023


 

Fakta

Skanderborg

1. gang 22.-23. august 2022 • kl. 9.00-15.00

Pris Kr. 18.500,- Tilmeldingsfrist 18-07-2022

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS: 
E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

Jeg fik grundlæggende forståelse for hjernens opbygning, funktioner og plasticitet, samt hvordan disse kan komme til udtryk hos mine elever. Herunder en større forståelse for læring, samt værktøjer til at arbejde mere kvalificeret med læring og neuropædagogik inden for særligt specialskoleområdet.
(Mette Bak Nielsen, 2021)

 

Høj inddragelse af praksiseksempler. Man kommer i dybden i forståelser af borgernes adfærd, og hvilken årsag adfærden bunder i.
Anders, 2021)

 

Som pædagog med mange års erfaring inden for området med arbejdet med psykisk og fysisk syge udviklingshæmmede, oplever jeg at have en grundlæggende viden om det neuropædagogiske felt. Men ud fra en fragmenteret forståelsesramme - jeg er inde i materien, jeg kender detaljerne godt, men får det nu bragt ind i et regi, hvor overblikket opstår. Man kan sige at det er en oplevelse af en hermeneutisk dannelsesrejse, hvor enkeltdelene falder på plads og skaber en ny forståelse.
(Peter Lund, Skanderborg, 2019)

 

comments powered by Disqus