Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik 2022

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsen-teres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11).

Omdrejningspunktet i undervisningen på efteruddannelsen er primært mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens.

Du introduceres til en lang række emner, som er knyttet til den kognitive pyramide, samt neuroaffektiv udvikling, sanseintegration, stresssårbarhed, seksualitet, kravtilpasning og konflikthåndtering, og du får en nuanceret viden til at forstå borgerens situation.

Du vil gennem uddannelsen arbejde med den integrative neuropædagogiske tilgang, hvor udgangspunktet er udvalgte borgere fra egen praksis. Der arbejdes løbende med opgaver omkring redskaber og metoder i forhold til de udvalgte borgere på uddannelsen, og du må forvente også at skulle bruge studietid mellem modulerne.

Efteruddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du med udgangspunkt i en dannet hypotese udvælger og afprøver tre redskaber til den neuropædagogiske indsats, hvilket demonstreres ved en skriftlig og mundtlig præsentation.

Formål
Formålet med Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik er, at kursisten får indsigt i komplekse problemstillinger i arbejdet med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse - ud fra en integrativ neuropædagogisk forståelse, og at kursisten bliver i stand til at efterprøve en neuropædagogisk indsats i praksis gennem hypotesedannelse på baggrund af observationer, beskrivelser og tolkninger.

Mål
Målet er at opøve kursistens evne til at omsætte integrativ neuropædagogisk viden til pædagogisk praksis, og at kursisten lærer at tilrettelægge en neuropædagogisk indsats gennem hypotesedannelser på baggrund af observationer, beskrivelser og tolkninger.

For at opfylde dette mål får kursisten:

 • teoretisk viden om integrativ neuropædagogik

 • viden om forskellige observations- og analyseredskaber og anvendelse af udvalgte i forløbet

 • øvelse i at udrede og analysere komplekse problemstillinger

 • mulighed for at tilrettelægge og efterprøve pædagogiske indsatser

Indhold
Uddannelsen er opbygget i 7 moduler, hvoraf de 6 første er af 2 dages varighed, mens det 7. er på 3 dage, samt 4 obligatoriske studiedage og en opsamlingsdag, dvs. 20 dage i alt:

MODUL 1

Mål
Målet for Modul 1 er, at kursisten får grundlæggende forståelse for integrativ neuropædagogik, samt observationsmetoder og livshistorie. Ved hjælp af udredningsredskaber kan kursisten identificere og analysere pædagogiske problemstillinger ift. borgeren.

Indhold
Dag 1

 • Introduktion til integrativ neuropædagogik

Dag 2

 • Dokumentation og udredning af komplekse problemstillinger

MODUL 2

Mål
Målet for modul 2 er, at kursisten får grundlæggende forståelse for neuroaffektiv udvikling samt for psykiatri og sorg. Kursisten kan identificere og analysere pædagogiske problemstillinger ved at anvende observations- og analyseredskaber ift. problematikker vedrørende psykiatri og sorg samt neuroaffektiv udvikling.

Indhold
Dag 1

 • Neuroaffektiv udvikling og pædagogisk tilgang

Dag 2

 • Psykiatri

 • Sorg

MODUL 3

Mål
Målet for modul 3 er, at kursisten får grundlæggende forståelse for sanseintegration. Kursisten kan identificere og analysere pædagogiske problemstillinger ved at anvende observations- og analyseredskaber ift. problematikker vedrørende sanseintegrationsvanskeligheder.

Indhold
Dag 1

 • Sanseintegration, teori og praksis

Dag 2

 • Sanseintegration, teori og praksis

Studiedag – Modul 1-3

Mål
Målet for studiedagen er, at kursisterne i studiegruppen kan redegøre for de præsenterede teorier, metoder og redskaber i modul 1-3. På baggrund heraf analyseres en situation fra praksis. Det vurderes, hvilke relevante metoder og redskaber der kan anvendes til at understøtte den pædagogiske indsats.

MODUL 4

Mål
Målet for modul 4 er, at kursisten får grundlæggende forståelse for motivation, leg og lærings betydning for trivsel og udvikling samt seksualitet og kan yde støtte og vejledning i tilknytning til emnet. Kursisten kan identificere og analysere pædagogiske problemstillinger ved at anvende observations- og analyseredskaber ift. problematikker vedrørende motivation, leg og læring samt seksualitet.

Indhold
Dag 1

 • Opsamling modul 3-studiedagen

 • Motivation, leg og læring

Dag 2

 • Seksualitet

Studiedag – Modul 4

Mål
Målet for studiedagen er, at kursisterne i studiegruppen kan redegøre for de præsenterede teorier, metoder og redskaber i modul 4. På baggrund heraf analyseres en situation fra praksis. Det vurderes, hvilke relevante metoder og redskaber der kan anvendes til at understøtte den pædagogiske indsats.

MODUL 5

Mål
Målet for modul 5 er, at kursisten får grundlæggende forståelse for det kognitive hierarki og mentale processer som udtryk for borgerens adfærd. Kursisten kan identificere og analysere pædagogiske problemstillinger ved at anvende observations- og analyseredskaber ift. problematikker vedrørende hukommelse, kommunikation samt eksekutive funktioner.

Indhold
Dag 1

 • Opsamling på Modul 4-studiedagen

 • Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

Dag 2

 • Sociale kompetencer og eksekutive funktioner

Studiedag – Modul 5

Mål
Målet for studiedagen er, at kursisterne i studiegruppen kan redegøre for de præsenterede teorier, metoder og redskaber i modul 5. På baggrund heraf analyseres en situation fra praksis. Det vurderes, hvilke relevante metoder og redskaber der kan anvendes til at understøtte den pædagogiske indsats.

MODUL 6

Mål
Målet for modul 6 er, at kursisten får grundlæggende forståelse for relationelle samt fysiske og psykiske belastningers betydning for borgerens trivsel og kan anvende redskaber til forebyggelse og håndtering af udfordrende adfærd. Kursisten kan identificere og analysere såvel generelle som specifikke pædagogiske problemstillinger ift. relationelle samt fysiske og psykiske belastninger ved at anvende relevante observations- og analyseredskaber, samt vurdere og planlægge såvel en generel som en specifik pædagogisk indsats.

Indhold
Dag 1

 • Opsamling på Modul 5-studiedagen

 • Konflikthåndtering

Dag 2

 • Forberedelse af projekter

Studiedag – Modul 6

Mål
Målet for studiedagen er, at kursisterne i studiegruppen kan redegøre for de præsenterede teorier, metoder og redskaber i modul 6. På baggrund heraf analyseres én situation fra praksis. Det vurderes, hvilke relevante tre metoder og redskaber der kan anvendes til at understøtte den pædagogiske indsats.

MODUL 7

Mål
Målet for Modul 7 er, at kursisten kan beskrive et konkret pædagogisk indsatsmål i forhold til en borger i egen praksis på baggrund af den erhvervede integrative neuropædagogiske viden. Ved beskrivelsen af målet demonstrerer kursisten evnen til at kunne udvælge, påvise og argumentere for dette.  

Kursisten kan med udgangspunkt i en hypotese med afsæt i målet udvælge og afprøve tre observations- og/eller analyseredskaber samt argumentere for og planlægge en neuropædagogisk indsats, hvilket demonstreres ved en skriftlig og mundtlig præsentation.

Indhold
Dag 1

 • Fremlæggelse af projekter

Dag 2

 • Fremlæggelse af projekter

Dag 3

 • Implementering

Afslutning
Efter en øveperiode på et par måneder i egen praksis afholdes en afslutningsdag.

Mål
Målet med dagen er at opsamle og evaluere på implementeringen af det integrative neuropædagogiske projekt i praksis. Uddannelsesforløbet afsluttes med udlevering af uddannelsesbevis.

Indhold

 • Opsamling og evaluering af implementering af det integrative neuropædagogiske projekt

 • Udlevering af uddannelsesbevis

___________________

Praktisk information

Når du er tilmeldt, får du tilsendt et link til litteratur og undervisningsmaterialer forud for uddannelsens start.

I tilknytning til betalingen for efteruddannelsen betales der for VISS’ bog: Integrativ neuropædagogik – en grundbog.

Du forventes selv at have printet og/eller downloadet undervisningsmaterialet på din pc/iPad. Du bedes medbringe pc/iPad, idet du løbende skal arbejde med diverse opgaver.

Der skal desuden beregnes svarende til ca. i alt 5 dages løbende studietid mellem modulerne.

Form
Undervisningen er tilrettelagt i 7 moduler med 4 tilhørende obligatoriske studiedage (uden underviser) placeret mellem hvert modul. På studiedagene mødes du med din studiegruppe, som sammensættes i løbet af modul 1. Vi har reserveret et lokale til de studiegrupper, som vælger at mødes i Landsbyen Sølund, men grupperne kan også vælge at mødes et andet sted. Efteruddannelsen afsluttes med en projektopgave og en opfølgningsdag, hvor vi samler op på jeres erfaringer med at anvende den nye viden i praksis.

Undervisningen består dels af oplæg fra underviseren, dels af gruppearbejde og opsamling på studiedage. På studiedagene arbejdes der med opgaver, som udleveres på holdet.

Uddannelsesbevis
Efter endt uddannelse modtager kursisten et uddannelsesbevis, såfremt uddannelsen er afsluttet med opgave evt. i samarbejde med andre, og hvis du har deltaget i min. 85 % af undervisningen.

Målgruppe
Efteruddannelsen er for dig, som primært arbejder med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med psykiske lidelser, demens, erhvervet hjerneskade m.m.

Underviser(e)

Camilla Grann, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: camilla.grann@skanderborg.dk

Christina Gundgaard Pedersen, psykologisk konsulent, VISS
E: christina.gundgaard.pedersen@skanderborg.dk

Johanne Pontoppidan, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: johanne.pontoppidan@skanderborg.dk

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lotte.avnby@skanderborg.dk 

Lotte Behrend, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lotte.behrend@skanderborg.dk

Susanne Christina Drachmann, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: susanne.christina.drachmann@skanderborg.dk

Skanderborg: (nr.: 22-01-S)

Sted: VISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10C, Skanderborg

Modulfordeling

De 7 moduler, de 4 obligatoriske studiedage og opfølgningsdagen er fordelt således:

MODUL 1: Uge 4, 24.-25. januar 2022

MODUL 2: Uge 6, 7.-8. februar 2022

MODUL 3: Uge 8, 21.-22. februar 2022

Studiedag: Uge 9 - 2. marts 2022

MODUL 4: Uge 11, 14.-15. marts 2022

Studiedag: Uge 12 - 22. marts 2022

MODUL 5: Uge 13, 28.-29. marts 2022

Studiedag: Uge 14 - 5. april 2022

MODUL 6: Uge 17, 25.-26. april 2022

Studiedag: Uge 18 - 3. maj 2022

MODUL 7: Uge 20, 16.-18. maj 2022

Opsamlingsdag: Uge 25, 21. juni 2022

__________________________________________________________________

Fakta

Skanderborg

24. januar 2022 til 21. juni 2022 • kl. 9.00-15.00

Pris Kr. 16.500,- Tilmeldingsfrist: 20. december 2021

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS: 
E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

”Jeg fik grundlæggende forståelse for hjernens opbygning, funktioner og plasticitet, samt hvordan disse kan komme til udtryk hos mine elever. Herunder en større forståelse for læring, samt værktøjer til at arbejde mere kvalificeret med læring og neuropædagogik inden for særligt specialskoleområdet.”
(Mette Bak Nielsen, 2021)

”Høj inddragelse af praksiseksempler. Man kommer i dybden i forståelser af borgernes adfærd, og hvilken årsag adfærden bunder i.”
Anders, 2021)

"Det var nogle super gode undervisere, som vidste en masse om deres respektive emner. De var gode til at gøre undervisningen levende og forståelig. Og til at koble teori og praksis med hinanden." 
(Louise Vinther Hansen, 2019)

"Grundlæggende en fantastisk efteruddannelse med enormt vidende og engagerede undervisere. Så tak for den faglige del og for jer, der har været en del af det. Især modulerne med den 4-delte hjerne og samspillet imellem disse har fanget min nysgerrighed, men alle områder har været berigende. Både i fag-faglig forstand har det øget forståelsen, men det har også øget forståelsen af mig selv og for, hvordan jeg begriber verden. Jeg har på bagkant af uddannelsen svært ved at se, hvordan man kan bygge en stærk faglig specialpædagogisk praksis op uden at besidde denne viden."
(Martin Halkier Nilsson, 2019)

"Jeg har fået ord for og viden om adfærd, jeg oplever på mit job, og hvordan jeg kan afhjælpe den. Jeg er blevet bedre fagligt funderet i min tilgang til især borgere med udfordringer på sanserne og med arousal." 
(Iben Sand, 2019)

"Jeg fandt kurset yderst relevant i forhold til mit arbejde. Kurset gav mig et større indblik i "mine" borgers udfordringer og problemstillinger."
(Heidi Rind, Skanderborg, 2019)

"Sammenkobling mellem teori og praksis hjalp mig til at lagre mere viden. Hvert modul var fyldt op med teori, som blev leveret af top-engagerede undervisere." 
(Sandie Motlagh, Skanderborg, 2019)

"Engagerede og dygtige undervisere med et enormt forråd af viden og erfaringer, som de delte ud af på en levende og engagerende måde. Inspirerende medkursister fra vidt forskellige praksisser og med mange vinkler på arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser."
(Mette, Skanderborg, 2019)

"Som pædagog med mange års erfaring inden for området med arbejdet med psykisk og fysisk syge udviklingshæmmede, oplever jeg at have en grundlæggende viden om det neuropædagogiske felt. Men ud fra en fragmenteret forståelsesramme - jeg er inde i materien, jeg kender detaljerne godt, men får det nu bragt ind i et regi, hvor overblikket opstår. Man kan sige at det er en oplevelse af en hermeneutisk dannelsesrejse, hvor enkeltdelene falder på plads og skaber en ny forståelse."
(Peter Lund, Skanderborg, 2019)

"Undervisning giver mening i praksis - og dermed øget trivsel og livskvaliteten for de mennesker vi kommer i kontakt med."
(Susanne C. Drachmann, Skanderborg, 2019)

"En efteruddannelse på højt fagligt niveau. Opkvalificerer både teoretisk og praktisk, da man mellem modulerne skal hjem og "afprøve" det lærte i praksis. Giver en grundlæggende forståelse af neuropædagogik og dens anvendelsesmuligheder. Kan virkelig anbefales"!
(Henriette Rahbek, Skanderborg, 2018)

comments powered by Disqus