Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præ-senteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11).

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præ-senteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11).

Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens.

Du introduceres til en lang række emner, som er knyttet til den kognitive pyramide samt neuroaffektiv udvikling, sanseintegration, stresssårbarhed, kravtilpasning og konflikthåndtering, og du får en nuanceret viden til at forstå borgerens situation.

Du vil gennem uddannelsen arbejde med den integrative neuropædagogiske tilgang, hvor udgangspunktet er udvalgte borgere fra egen praksis. Der arbejdes løbende med opgaver omkring redskaber og metoder i forhold til de udvalgte borgere på uddannelsen, og du må forvente også at skulle bruge studietid mellem modulerne.

Efteruddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du med udgangspunkt i en dannet hypotese udvælger og afprøver tre redskaber til den neuropædagogiske indsats, hvilket demonstreres ved en skriftlig og mundtlig præsentation.

Formål

Formålet med Efteruddannelse i integrativ neupædagogik er, at kursisten får indsigt i komplekse problemstillinger i arbejdet med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse - ud fra en integrativ neuropædagogisk forståelse.

Mål

Målet er at opøve kursistens evne til at omsætte integrativ neuropædagogisk viden til pædagogisk praksis, og at kursisten lærer at tilrettelægge en neuropædagogisk indsats gennem hypotesedannelser på baggrund af observationer, beskrivelser og tolkninger.

For at opfylde dette mål får kursisten mulighed for at tilegne sig færdigheder i at:

 • omsætte teoretisk viden om integrativ neuropædagogik til pædagogisk praksis

 • bruge forskellige observations- og analyseredskaber

 • udrede og analysere komplekse problemstillinger

 • tilrettelægge pædagogiske indsatser

Indhold

Uddannelsen er opbygget i 5 moduler af 3 dages varighed samt 4 obligatoriske studiedage og en opsamlingsdag, dvs. 20 dage i alt:

MODUL 1

Mål

Målet for Modul 1 er, at kursisten får en grundlæggende forståelse for integrativ neuropædagogik, neuroaffektiv udvikling og tilgang, samt observationsmetoder, motivation, læring og livshistorie.

Indhold

Dag 1

 • Introduktion til integrativ neuropædagogik

Dag 2

 • Neuroaffektiv udvikling og tilgang

Dag 3

 • Motivation, læring og livshistorie

Studiedag – Modul 1

MODUL 2

Mål

Målet for Modul 2 er, at kursisten kan omsætte viden om sanseintegration til pædagogik i hverdagen.

Indhold

Dag 1 - 3

 • Opsamling på Modul 1-studiedagen

 • Sanseintegration, teori og praksis

Studiedag – Modul 2

MODUL 3

Mål

Målet for Modul 3 er, at kursisten opnår indsigt i det kognitive hierarki og forståelse for mentale processer som udtryk for borgerens adfærd og kan tilpasse den pædagogiske indsats.

Indhold

Dag 1-3

 • Opsamling på Modul 2-studiedagen

 • Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 • Sociale kompetencer og eksekutive kunktioner

Studiedag – Modul 3

MODUL 4

Mål

Målet for Modul 4 er, at kursisten opnår forståelse for kontekstuelle og psykiske belastningers betydning for borgerens trivsel og kan anvende redskaber til forebyggelse og håndtering af udfordrende adfærd.

Indhold

Dag 1

 • Opsamling modul 3-studiedagen

 • Psykiatri

 • Sorg og tab

Dag 2

 • Konfliktforebyggelse

Dag 3

 • Planlægning af og arbejde med integrativ neoropædagogisk indsats

Studiedag – Modul 4

MODUL 5

Mål

Målet for Modul 5 er, at kursisten kan beskrive ét mål i forhold til en borger i egen praksis på baggrund af den erhvervede integrative neuropædagogiske viden. Kursisten skal med udgangspunkt i en dannet hypotese kunne udvælge og afprøve tre redskaber til den neuropædagogiske indsats, hvilket demonstreres ved en skriftlig og mundtlig præsentation.

Indhold

Dag 1 - 3

 • Opsamling på Modul 4-studiedagen

 • Fremlæggelser af projekter

Opsamlingsdag

Efter en øveperiode på et par måneder i egen praksis afholdes en opsamlingsdag.

Indhold

 • Opsamling og evaluering af implementering af det integrative neuropædagogiske projekt

___________________

Praktisk information

Når du er tilmeldt, får du tilsendt et link til litteratur og undervisningsmaterialer forud for uddannelsens start.

I tilknytning til betalingen for efteruddannelsen betales der for VISS’ bog Integrativ neuropædagogik – en grundbog.

Du forventes selv at have printet og/eller downloadet undervisningsmaterialet på din pc/iPad.
Du bedes medbringe pc/iPad, idet du løbende skal arbejde med diverse opgaver.

Der skal desuden beregnes svarende til ca. i alt 5 dages løbende studietid mellem modulerne. 

Form

Undervisningen er tilrettelagt i 5 moduler med 4 tilhørende obligatoriske studiedage (uden underviser) placeret mellem hvert modul. På studiedagene mødes du med din studiegruppe, som sammensættes i løbet af modul 1. Vi har reserveret et lokale til de studiegrupper, som vælger at mødes i Landsbyen Sølund, men grupperne kan også vælge at mødes et andet sted. Efteruddannelsen afsluttes med en projektopgave og en opfølgningsdag, hvor vi samler op på jeres erfaringer med at anvende den nye viden i praksis.

Undervisningen består dels af oplæg fra underviseren, dels af gruppearbejde og opsamling på studiedage. På studiedagene arbejdes der med opgaver, som udleveres på holdet.

Uddannelsesbevis

Efter endt uddannelse modtager kursisten et uddannelsesbevis, såfremt uddannelsen er afsluttet med opgave evt. i samarbejde med andre, og hvis du har deltaget i min. 85 % af undervisningen. Beviset udleveres på den sidste dag på Modul 5.

Målgruppe

Efteruddannelsen er for dig, som primært arbejder med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med psykiske lidelser, demens, erhvervet hjerneskade m.m. 

Underviser(e)

Birte Norlyk, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: birte.norlyk@skanderborg.dk

Christina Gundgaard Pedersen, psykologisk konsulent, VISS
E: Christina.Gundgaard.Pedersen@skanderborg.dk

Lilli Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lilli.hansen@skanderborg.dk

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lotte.avnby@skanderborg.dk

Marianne Kirk Jepsen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: marianne.kirk.jepsen@skanderborg.dk

Trine Lilliendahl Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: trine.lilliendahl.hansen@skanderborg.dk

Skanderborg: (nr.: 19-03-S)

Modulfordeling

De 5 moduler, de 4 obligatoriske studiedage og opfølgningsdagen er fordelt således:

 • MODUL 1: Uge 35: 25. – 27. august
  Studiedag: Uge 36: 1. september

 • MODUL 2: Uge 39: 22. – 24. september
  Studiedag: Uge 40: 29. september

 • MODUL 3: Uge 41: 6. – 8. oktober
  Studiedag: Studiedag: Uge 44: 27. oktober

 • MODUL 4: Uge 45: 3. – 5. november
  Studiedag: Uge 46: 10. november

 • MODUL 5: Uge 49: 1. – 3. december
  Opfølgning: Uge 5: 3. februar 2021

___________________________________________________________________

Fakta

Skanderborg

Dato 25. august 2020 - 3. februar 2021 • kl. 9.00-15.00

Pris Kr. 16.500,- Tilmeldingsfrist: 7. juni 2020

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS: 
E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

Det var nogle super gode undervisere, som vidste en masse om deres respektive emner. De var gode til at gøre undervisningen levende og forståelig. Og til at koble teori og praksis med hinanden. (Louise Vinther Hansen, 2019)

Grundlæggende en fantastisk efteruddannelse med enormt vidende og engagerede undervisere. Så tak for den faglige del og for jer, der har været en del af det. Især modulerne med den 4-delte hjerne og samspillet imellem disse har fanget min nysgerrighed, men alle områder har været berigende. Både i fag-faglig forstand har det øget forståelsen, men det har også øget forståelsen af mig selv og for, hvordan jeg begriber verden. Jeg har på bagkant af uddannelsen svært ved at se, hvordan man kan bygge en stærk faglig specialpædagogisk praksis op uden at besidde denne viden. (Martin Halkier Nilsson, 2019)

Jeg har fået ord for og viden om adfærd, jeg oplever på mit job, og hvordan jeg kan afhjælpe den. Jeg er blevet bedre fagligt funderet i min tilgang til især borgere med udfordringer på sanserne og med arousal. (Iben Sand, 2019)

"Jeg fandt kurset yderst relevant i forhold til mit arbejde. Kurset gav mig et større indblik i "mine" borgers udfordringer og problemstillinger."
(Heidi Rind, Skanderborg, 2019)

"Sammenkobling mellem teori og praksis hjalp mig til at lagre mere viden. Hvert modul var fyldt op med teori, som blev leveret af top-engagerede undervisere." 
(Sandie Motlagh, Skanderborg, 2019)

"Engagerede og dygtige undervisere med et enormt forråd af viden og erfaringer, som de delte ud af på en levende og engagerende måde. Inspirerende medkursister fra vidt forskellige praksisser og med mange vinkler på arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser."
(Mette, Skanderborg, 2019)

"Som pædagog med mange års erfaring inden for området med arbejdet med psykisk og fysisk syge udviklingshæmmede, oplever jeg at have en grundlæggende viden om det neuropædagogiske felt. Men ud fra en fragmenteret forståelsesramme - jeg er inde i materien, jeg kender detaljerne godt, men får det nu bragt ind i et regi, hvor overblikket opstår. Man kan sige at det er en oplevelse af en hermeneutisk dannelsesrejse, hvor enkeltdelene falder på plads og skaber en ny forståelse."
(Peter Lund, Skanderborg, 2019)

"Undervisning giver mening i praksis - og dermed øget trivsel og livskvaliteten for de mennesker vi kommer i kontakt med."
(Susanne C. Drachmann, Skanderborg, 2019)

"En efteruddannelse på højt fagligt niveau. Opkvalificerer både teoretisk og praktisk, da man mellem modulerne skal hjem og "afprøve" det lærte i praksis. Giver en grundlæggende forståelse af neuropædagogik og dens anvendelsesmuligheder. Kan virkelig anbefales"!
(Henriette Rahbek, Skanderborg, 2018)

comments powered by Disqus