Demens og udviklingshæmning

På dette kursus får du indsigt i, hvad demens er – både generelt og i forhold til udviklingshæmning. Du lærer at observere og opdage symptomer hos mennesker med udviklingshæmning, hvilket kan være en udfordring, fordi disse mennesker allerede har et nedsat kognitivt funktionsniveau.

Du bliver introduceret til demenssygdommes neuropsykologiske konsekvenser, forskellige observationsmetoder samt pædagogiske overvejelser og tiltag, så du løbende kan justere den pædagogiske indsats og hele tiden kan møde borgeren med passende forventninger og støtte i hverdagen.

Mål

Målet med kurset er at give deltagerne indsigt i, hvad demens er. Deltagerne får indblik i, hvilke generelle symptomer der typisk viser sig, så de efterfølgende kan opdage symptomer hos mennesker med udviklingshæmning og videreformidle observerede forandringer til andre demenskyndige fagpersoner.

Målet er også at give viden om, hvordan man i praksis kan arbejde pædagogisk og rehabiliterende med demensrelaterede tab af funktioner og andre problemstillinger hos denne målgruppe.

For at opfylde disse mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

 • Opdage og identificere tegn på demens hos mennesker med udviklingshæmning

 • Anvende en systematisk observationsmetode

 • Forstå borgerens adfærd, udtryk og ændrede forudsætninger

 • Justere krav, forventninger og aktiviteter til borgeren løbende

 • Tilrettelægge pædagogiske tiltag, der støtter og stimulerer borgeren i hverdagen

 • Få blik for egne personlige og faglige virkemidlers betydning i samspillet med borgeren

Indhold

Deltageren vil få en introduktion til demens både generelt og specifikt i forhold til udviklingshæmning.

Personer med psykiske/fysiske funktionsnedsættelser har i forhold til resten af befolkningen en øget risiko for at udvikle demens. Især mennesker med Downs syndrom har stor risiko for at få Alzheimers sygdom. Allerede fra 45-50 års-alderen menes omkring halvdelen at have udviklet demens, og i 65 års-alderen vil 75-90 % være ramt.

Demens indebærer overordnet set tab af kognitive funktioner, hvilket betyder, at forudsætningerne for at mestre livet gradvist ændres. Dette medfører, at man som medarbejder løbende skal kunne justere den pædagogiske indsats, så personen kontinuerligt mødes med passende forventninger og støtte i hverdagen.

Der vil på kurset blive introduceret observationsmetoder, som kan være med til at beskrive de forandringer, der viser sig hos et menneske med udviklingshæmning og demens. Præcise observationer er afgørende i vurderingen af sygdommens art, medicinske muligheder samt tilrettelæggelse af den rette plejemæssige og pædagogiske indsats. Desuden kigges der på pædagogiske metoder til at understøtte indsatsen hos et menneske, der over tid mister færdigheder på grund af en demenssygdom.

Følgende emner behandles på kurset:

 • Hvad er demens?

 • Præsentation af de hyppigst forekomne demenssygdomme, med fokus på Alzheimers sygdom.

 • Hjernens funktioner og mentale processer relateret til demens.

 • Hvilke grundlæggende funktioner forandres ofte ved demens, og hvilken betydning har det?

 • Tilstande, der kan give demenslignende symptomer og forveksles med demens.

 • Udviklingshæmning og demens, herunder Downs syndrom. Særlige opmærksomhedspunkter og symptomer.

 • Observation, registrering, beskrivelse og udredning.

 • Medicinsk behandling samt pædagogiske overvejelser og tiltag. Løbende justering af støtte fx til arousalregulering, sanseintegration, kommunikation, socialt samspil og eksekutive funktioner.

 • ”Det hele menneske” – en relationel og ressourceorienteret tilgang. Den bio-psyko-sociale forståelse danner grundlag for tilgangen til arbejdet med mennesker demens og udviklingshæmning.

Form

Kurset veksler mellem teori, praksiseksempler og dialog.

Målgruppe

Kurset er for dig, som arbejder inden for det pædagogiske område og arbejder med mennesker med nedsat funktionsevne. Kurset har både en forebyggende og behandlende tilgang til demensopsporing.

Underviser(e)

Susanne Christina Drachmann, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: susanne.christina.drachmann@skanderborg.dk

 

Fakta

Skanderborg

26. oktober 2021, kl. 9.00-15.00

Pris kr. 1.600,- Tilmeldingsfrist 21-09-2021

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt VISS

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

E: viss@skanderborg.dk 
T: 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

comments powered by Disqus